Proasta gestionare a întreprinderilor, lipsa stațiilor de filtrarea apei, deversarea deșeurilor în sistemul de canalizare sunt cele mai grave probleme care afectează calitatea apei și, implicit, sănătatea locuitorilor din Comrat (Autonomia Găgăuză), dar și din întreaga republică.

Calitatea apei pe care o bem ne influențează direct sănătatea. Conform celor mai recente statistici ale Ministerului Sănătății, numărul bolnavilor de hepatită virală de tip „A” a crescut anul acesta de două ori comparativ cu 2015. Medicii din Moldova sună alarma: calitatea proastă a apei este principala cauză ce determină izbucnirea epidemiilor şi a bolilor infecţioase. Apa pe care o beau moldovenii are un conţinut ridicat de nitraţi, fluor, bor și amoniu.

Dacă nu s-ar fi furat miliardul…

Patru ani le-a trebuit Ministerului Sănătăţii şi Ministerul Mediului să elaboreze un Program național de îmbunătățire a calității apei. Potrivit acestuia, până în 2025, trei sferturi din populația Moldovei va avea acces la apă potabilă de calitate și sisteme de canalizare. Momentan, doar 30 la sută din populaţia Republicii Moldova are acces la apă potabilă. 40% din cetățeni beau apă din fântâni. Costurile de implementare ale Programului depășesc 11 miliarde de lei. 80% din suma necesară va fi oferită de partenerii internaţionali. Investiția pe care ar trebui să o facă moldovenii în sănătatea lor și a generațiilor următoare este minimă. Și ea nu ține neapărat de aspectul financiar, ci de combaterea nepăsării față de mediul înconjurător și de creșterea nivelului de cultură și conștiință civică.

Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), anual, în lume mor aproximativ 5 milioane de oameni din cauza calității proaste a apei.


„La Comrat, aprovizionarea cu apă a locuitorilor are loc în cadrul unui proiect turcesc. Aici apa este mai accesibilă și de o calitate mai bună decât în alte localități. În sate, situația este teribilă. Apa conține mult fluor și pesticide care afectează oasele, dinții, sănătatea omului în general”, susține medicul stomatolog Valentin Cara.

                                                         Valentin Cara, medic stomatolog, Comrat

Despre calitatea apei se discută atât în rândul medicilor, cât și la nivelul autorităților locale. Conducerea Centrului de Sănătate Publică, care au monitorizat calitatea apei în raionul Comrat, constată o înrăutățire periculoasă a calității apei.

„Testele sunt efectuate la noi, în cadrul Centrului de Sănătate Publică, unde există laboratoare acreditate, atât chimice cât și microbiologice. Avem semnate contracte cu întreprinderile municipale, care sunt furnizori de apă în orașe. Acestea colectează periodic probe de apă. Noi analizăm calitatea apei în conformitate cu Hotărârea nr. 934 din 15 august 2007. Este vorba de un regulament sanitar privind calitatea apei potabile”, ne-a spus șefa Secției igienico-sanitare a Centrului de Sănătate Publică din Comrat, Tatiana Dimoglo.

                  Tatiana Dimoglo, șefa Secției igienico-sanitare a Centrului de Sănătate Publică, Comrat

La fel de complicată e situația în privința calității apei și în regiunea transnistreană. Potrivit medicului-igienist din cadrul „centrului transnistrean de igienă și epidemiologie”, Nicolae Pancenko, „în 26 de probe de apă prelevate din râul Nistru a fost depistat vibrionul holeriform”. Acesta nu este un vibrion patogen (nu provoacă în mod direct holera), dar este un indicator al situației epidemiologice nefavorabile. De asemenea, au fost prelevate 13 probe de apă pentru identificarea bacteriei E.coli. Toate au fost pozitive. Aceasta înseamnă că există o amenințare reală de contractare a infecțiilor intestinale. „Mai grav, testele au arătat că există infecție cu enterovirus în apă, ceea ce reprezintă o amenințare certă pentru sănătatea publică”, a spus specialistul.

Cetățenii simt calitatea proastă a apei, dar spun că nu au alternativă. Mulți folosesc fântânele, chiar dacă apa din majoritatea din ele nu este bună de băut.

Vocea străzii (Autonomia Găgăuză)

− Nu ne place ce bem, dar ce să facem?

− Când deschid robinetul, curge apă ruginită.          

− Apa din Cioc-Maidan este gustoasă, transparentă, se poate de băut.

− Apa e plină de chimicale. Și nu este filtrată.

− În orice caz nu ne intoxicăm, nu este galbenă, nu pare murdară. Se mai întâmplă să conțină impurități, dar mi se pare că e de la apeduct.

− Știu că au verificat apa și la noi, în Găgăuzia. La Sudul Moldovei apa este rea. Știu pentru că am lucrat cu oamenii care cunoșteau și ne spuneau că apa trebuie fiartă și filtrată, apoi poate fi băută. Se strică foarte tare dinții. Vedeți, am rămas fără dinți!

Vocea străzii (regiunea transnistreană)

- Apa din Nistru nu-mi provoacă nici un fel de emoții. Nu mă scald. Poate că ar trebui creată o mișcare de voluntari care să curețe râul…

- Este curat nu acolo unde se face curățenie, dar acolo unde curățenia este păstrată! Nistrul este foarte frumos. Îmi insuflă liniște. Apa da, este tot mai murdară. Multe întreprinderi varsă deșeurile în râu. Avem o problemă de mentalitate. Copiilor ar trebui să li se vorbească mai des despre curățenie, că nu trebuie să murdărească Nistrul.

- Calitatea apei lasă de dorit. Odată m-am otrăvit. În râu au fost depistate bacterii patogene. Ar trebui să se pună capăt deversării deșeurilor în râu, iar malurile să fie curățate.

Apa din fântâni – otravă!

„Este foarte periculos să se folosească apa din fântâni”, spun experții. Totuși, locuitorii din sudul Moldovei, în special cei din zonele rurale, nu alternativă. „De exemplu, în satul Ruskaya Kiselia oamenii beau apă din puțuri de mină. Am prelevat probe și am constatat că apa nu corespunde normelor de calitate în proporție de 98%”, ne-a spus șefa Secției igienico-sanitare a Centrului de Sănătate Publică din Comrat, Tatiana Dimoglo.

La rândul său, reprezentantul așa-zisului „minister al agriculturii și resurselor naturale” din regiunea transnistreană, Nicolae Pancenko, susține că „există mari îngrijorări legate de starea stațiilor de epurare din localitățile rurale”: „Vrem să reconstruim stațiile de epurare din Slobodzea și satul Ghidirim din raionul Râbnița. De asemenea, există un proiect mare care vizează stația de epurare din Dubăsari, cu suportul financiar al unor investitori germani. Anul trecut, am renovat stația de epurare din Ulm”, a spus Pancenko.

Potrivit lui, lipsa stațiilor de filtrare a apelor la întreprinderi, deversarea deșeurilor în sistemul de canalizare, afectează în mod serios calitatea apei. Apele uzate, care sunt evacuate în râu, trebuie mai întâi curățate, dar, din păcate, stații de epurare funcționează numai la Tiraspol, Bender și Rîbnița. „Cândva, Nistrul era unul dintre cele mai curate râuri din Europa. În ultimul timp, calitatea apei s-a înrăutățit brusc. În general, situația epidemiologică este dezastruoasă. Vara, nu interzicem scăldatul, deoarece încă nu a fost depistată microfloră patogenă, dar este recomandată abținerea de la scăldat”, a menționat Nicolae Pancenko.

Iar potrivit reprezentantului Agenției ecologice din Autonomia Găgăuză, Mihail Bradarsky, calitatea apei nu poate fi apreciată doar vizual. Multe substanțe nocive dizolvate în ea sunt invizibile, de aceea testele de laborator și probele de calitate a apei ar trebui să fie efectuate periodic, măcar lunar, iar rezultatele trebuie publicate în mass media, a subliniat Bradarsky.

* Acest material este publicat în cadrul proiectului "Consolidarea capacității mass media din Republica Moldova în abordarea problemelor privind soluționarea conflictelor”, implementat cu susținerea financiară a Fondului Canadian pentru Inițiative Locale.

Elizaveta Rotari (Comrat) și Tatiana Ucraineț (Tiraspol)

-----------------------------------------------------------------

Проблемы, которые нас объединяют

Безразличие и ретроградный менталитет нас убивают

Плохое управление предприятиями, отсутствие станций фильтрации воды, сброс сточных отходов в канализацию, являются самыми серьезными проблемами, влияющие на качество воды и, таким образом на здоровье жителей Комрата (Гагаузской автономии), но и всей страны.

Качество воды, которую мы пьём напрямую влияет на наше здоровье. Согласно последним статистическим данным Министерства здравоохранения, число больных с вирусным гепатита «А» увеличилось в два раза по сравнению с 2015 г. Врачи Молдовы бьют сигнал тревоги: плохое качество воды является основной причиной появления вспышек инфекционных заболеваний и эпидемий. Воду, которую пьют молдаване имеет высокое содержание нитратов, фтора, бора и аммония.

Если бы не украли миллиард ...

Министерству здравоохранения и Министерству охраны окружающей среды потребовалось четыре года, чтобы разработать Национальную Программу по улучшению качества воды. В соответствии с ней, к 2025 году три четверти населения Молдовы будут иметь доступ к качественной питьевой воде и системам канализации. В настоящее время только 30 процентов населения Молдовы имеет доступ к питьевой воде. 40% людей пьют воду из колодцев. Затраты на реализацию программы превышают 11 млрд леев. 80% от необходимой суммы будет предоставлена международными партнерами. Инвестиции, которые молдаване должны сделать для их здоровья и здоровья будущих поколений, являются минимальным. Инвестиции не относятся только к финансовому аспекту, но и к борьбе с безразличием к окружающей среде и повышение культурного и гражданского самосознания.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в мире умирает около 5 миллионов человек из-за плохого качества воды.

«В Комрате, водоснабжение жителей проходит в рамках турецкого проекта. Здесь вода более доступна и лучшего качества, чем в других населенных пунктах. В деревнях ситуация ужасна. Вода содержит много фтора и пестицидов, которые влияют на кости, зубы, здоровье человека в целом», говорит стоматолог Валентин Кара.

Качество воды обсуждается как среди врачей, так и местных властей. Руководство Центра общественного здравоохранения, который контролирует качество воды в Комрате, констатирует опасное ухудшение качества воды.

«Тесты проводятся у нас, в рамках Центра общественного здравоохранения, где имеются аккредитованные лаборатории, как химические, так и микробиологические. Мы заключили договоры с коммунальными предприятиями, которые являются поставщиками воды в городах. Они регулярно собирают образцы воды. Мы анализируем качество воды в соответствии с Решением нр. 934 от 15 августа 2007 года. Речь идет о санитарном регламенте о качестве питьевой воды», рассказала нам директор санитарного отдела Центра общественного здравоохранения в Комрате, Татьяна Димогло.

Не менее сложной является ситуация в отношении качества воды в Приднестровье. По словам санитарного врача «Приднестровского центра гигиены и эпидемиологии», Николая Панченко, «из 26 проб воды, взятых из реки Днестр, был найден холерный вибрион». Это не патогенный вибрион (не вызывает непосредственно холеру), но является показателем неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Кроме того, 13 проб воды были отобраны для идентификации бактерии Е-коли. Все они были положительны. Это означает, что существует реальная угроза заражения кишечными инфекциями. «Хуже того, тесты показали, что в воде существует энтеровирусная инфекция, которая представляет собой определенную угрозу для общественного здравоохранения», сказал специалист.

Граждане чувствуют плохое качество воды, но говорят, что у них нет альтернативы. Многие используют колодцы, даже если вода в большинстве из них вода небезопасна для питья.

Мнение граждан (Гагаузская автономия)

- Нам не нравится то, что мы пьем, но что делать?

-Когда я открываю кран, течет ржавая вода.

- Вода в Чок-Майдане вкусная, прозрачная, можно пить.

- Вода полна химикатов. И она не фильтруется.

- В любом случае мы не отравляемся, она не желтая, не кажется грязной. Случается, что она содержат примеси, но я считаю, что это от акведука.

- Я знаю, что и у нас в Гагаузии проверили воду. На юге Молдовы вода плохая. Я знаю, потому что работал с людьми, которые знают и сказали нам, что воду нужно кипятить и фильтровать, а затем можно пить. Это очень портит зубы. Смотрите, я остался без зубов!

Мнение граждан ("Приднестровье")

- Вода из реки Днестр не вызывает у меня никаких эмоций. Я не купаюсь. Возможно надо создать движение добровольцев, чтобы очистить реку ...

- Чисто не там, где убирают, а там, где чистота поддерживается! Днестр очень красивый. Он прививает спокойствие. Да, вода становится все более грязной. Многие предприятия сбрасывают отходы в реку. У нас есть проблема менталитета. Детям должны чаще рассказывать о чистоте, что они не должны загрязнять Днестр.

- Качество воды оставляет желать лучшего. Я один раз отравился. Патогенные бактерии были обнаружены в реке. Сбросы отходов в реку должны быть прекращены, а берега очищены.

Вода из колодцев - яд!

«Очень опасно использовать воду из колодцев», говорят эксперты. Тем не менее, жители юга Молдовы, особенно в сельской местности, не имеют альтернативы. «К примеру, в селе Русская Киселия люди пьют воду из шахтовых колодцев. Мы взяли несколько проб и констатировали, что качество воды не соответствует стандартам на 98%», рассказала глава санитарного отдела Центра общественного здравоохранения в Комрате, Татьяна Димогло.

В свою очередь, заместитель «министра сельского хозяйства и природных ресурсов» приднестровского региона, Николай Панченко, утверждает, что «есть большие опасения по поводу состояния очистных сооружений в сельской местности»: «Мы хотим восстановить очистные сооружений в Слободзее и селе Гидирим Рыбницкого района. Также есть большой проект, направленный на очистную станцию в Дубоссарах, при финансовой поддержке немецких инвесторов. В прошлом году мы отремонтировали очистные сооружения в городе Ульм», сказал Николай Панченко.

По его словам, отсутствие станций фильтрации воды для предприятий, сброс отходов в канализационную систему, серьезно влияет на качество воды. Сточные воды, которые сливается в реку, сначала должны быть очищены, но, к сожалению, очистные сооружения работают только в Тирасполе, Бендерах и Рыбнице. "Когда-то Днестр был одним из самых чистых рек в Европе. В последнее время, качество воды резко ухудшилось. В целом, эпидемиологическая ситуация катастрофическая. Летом мы не запрещаем купание, потому что до сих пор не была обнаружена патогенная микрофлора, но мы рекомендуем воздержаться от купания", сказал Николае Панченко.

По словам представителя Экологического агентства Гагаузской автономии, Михаила Брадарски, качество воды невозможно оценить только визуально. Многие вредные вещества, растворенные в ней, не видны, поэтому лабораторные анализы и пробы качества воды следует проводить регулярно, по крайней мере раз в месяц, а результаты должны быть опубликованы в средствах массовой информации, подчеркнул Брадарски.

Елизавета Ротарь (Комрата) и Татьяна Украинец (Тирасполь)

*Данный материал опубликован в рамках проекта «Укрепление потенциала СМИ в Республике Молдова в решении проблем по разрешению конфликтов», который реализуется при финансовой поддержке Канадского Фонда Местных Инициатив.