Tentații parlamentare   Chișinău    

Următoarea încercare de amputare a Legii antifumat, după sărbători

Prietenii din Parlament ai Report.md ne-au comunicat, sub condiția anonimatului, că după vacanța de iarnă, un grup de deputați, din diferite grupuri parlamentare (numele cărora a figurat în trecut în scandaluri legate de fumul de țigară), va mai face o încercare de a amputa Legea privind controlul tutunului (nr. 278).

Legea 278 interzice fumatul în toate spaţiile publice închise şi semi-închise indiferent de modul de acces și tipul de proprietate. Aceeaşi lege mai prevede reguli stricte menite să-i descurajeze pe fumători. Acestea vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018 - pe fiecare pachet de ţigări vor fi incluse avertismente de sănătate, care vor acoperi 65% din suprafaţa pachetului, iar din 2020 va fi interzisă comercializarea ţigărilor cu diverse arome.

Legea a fost adoptată la recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății, fiind și o cerință a Acordului de Asociere UE – Republica Moldova.

Se caută deputați corupți

Industria tutunului forțează mâna aleșilor poporului. Scopul urmărit: majorarea consumului de tutun. Ținta marilor companii producătoare de țigarete sunt țările sărace, guvernate prost și cu demnitari corupți la nivel central. Anume prin intermediul lor, industria tutunului vrea să altereze legea.

Un alt aliat al vânzătorilor de moarte – un grup de restaurante care se plâng că, după interzicerea fumatului în spații publice închise, au început să suporte pierderi. Interesele acestora sunt apărate în cadrul dezbaterilor la nivel guvernamental de președinta Asociației Naționale a Restaurantelor și Localurilor de Agrement, Aneta Zasavițchi. Aceasta pledează pentru amendarea Legii 278 astfel încât aceasta să permit fumatul în spații închise complet izolate.


Lista acestor aliați ai industriei tutunului o găsim într-o prezentare a ministrului adjunct al Sănătății, Aliona Serbulenco, făcută la o ședință a Consiliului național coordonator în domeniul controlului tutunului.

Pe de altă parte, medicii cer implementarea necondiționată și netrunchiată a Legii privind controlul tutunului. O petiție în acest sens a fost semnată de toți cei 400 de medici și asistenți medicali de la Institutul Oncologic din Chișinău. Aceștia le amintesc oamenilor că fumatul este principala cauză a cancerului de plămâni, care ucide anual milioane de locuitori ai planetei. Potrivit statisticilor Ministerului Sănătății, în Republica Moldova sunt înregistrate aproximativ 6 000 de decese anual cauzate de bolile provocate de fumat.

Potri­vit datelor oficiale, 25,3% din popu­la­ţia adul­tă a Republicii Mol­do­va fumea­ză. 70% dintre consumatorii de tutun au început să fumeze înainte de împlinirea vârstei de 18 ani.

Industria tutunului atacă din subteran, după aceeași schemă, peste tot în lume

Aceeași tactică este aplicată și în România, unde de asemenea s-a reușit adoptarea unei legi care interzice fumatul în spații publice închise. Chiar săptămâna aceasta un proiect prin care se urmărește amputarea legii respective a ajuns în Comisia pentru Drepturile Omului, după ce Senatul a aprobat deja tacit amendamentul așa încât fumatul ar fi posibil, practic, în orice spațiu public închis. Camera Deputaților este camera decizională. Nicăieri nu este consacrat în vreo lege sau în Constituția României dreptul de a fuma, dar propunerea de modificare a legii tratează fumatul în spațiile publice închise exact în felul acesta. Comisia pentru Drepturile Omului din Camera Deputaților a dat, însă, aviz negativ pentru modificarea legii antifumat și aviz pozitiv pentru ordonanța de urgență care aduce înapoi Inspecția Sanitară în coordonarea Ministerului Sănătății. Ambele legi s-au dus la Comisia pentru sănătate. Altfel spus, pericolul persistă.

În Republica Moldova, ciudățeniile legate de noua Lege privind controlul tutunului se țin lanț. Deși fumatul în stațiile de troleibuz este interzis, autoritățile municipale au instalat, chiar în stații, coșuri de gunoi cu scrumiere.

O altă ciudățenie, care dovedește anumite scopuri ascunse la nivel politic, a fost dezvăluită recent de Report.md în cadrul unei investigații jurnalistice – un SRL specializat în comercializarea cabinelor pentru fumat a fost înregistrat imediat după adoptarea Legii care interzice fumatul în spații publice închise.

96% din localuri respectă Legea 278

În perioada 23 septembrie – 6 noiembrie 2016 voluntarii mai multor organizații neguvernamentale și activiști civici au efectuat monitorizarea cafenelelor, barurilor și restaurantelor din Chișinău și Bălți, pentru a verifica cum se respectă legea privind controlul tutunului. Studiul a stabilit că majoritatea localurilor de alimentație publică respectă legea și au afișat la intrare, în cel mai vizibil loc, în încăperi semnul de interzicere a fumatului.

Mihaela Sîrbu

Acest material este publicat în cadrul proiectului "Consolidarea capacității mass media din Republica Moldova în abordarea problemelor privind soluționarea conflictelor”, implementat cu susținerea financiară a Fondului Canadian pentru Inițiative Locale.

 

--------------------------------------------------------------

Парламентские соблазны

Следующая попытка ампутировать антитабачный закон, после праздников

Друзья Report.md в Парламенте рассказали, на условиях анонимности, что после зимних каникул, группа депутатов из разных парламентских групп (чьи имена фигурировали ранее в скандалах связанных с антитабачным законом) предпримет новую попытку ампутировать Закон о запрете курения в общественных и закрытых местах (№. 278).

Закон 278 запрещает курение во всех закрытых и полузакрытых общественных местах независимо от вида доступа и типа собственности. Тот же закон предусматривает строгие правила, призванные демотивировать курильщиков. Они вступят в силу с 1 января 2018 года - на каждой пачке сигарет будет предупреждение о вреде курения, которое будет покрывать 65% площади пакета, а с 2020 года будет запрещена продажа сигарет с различными вкусовыми добавками.

Закон был принят по рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения, это требование было включено в Соглашения об Ассоциации ЕС - Республика Молдова.

В поиске коррумпированных депутатов

Табачная промышленность вынуждает должностных лиц действовать. Цель: увеличить потребление табака. Цель крупных компаний, производящие сигареты, являются бедные страны, которые плохо управляются и где существуют коррупционеры на центральном уровне. Именно через них, табачная промышленность хочет изменить закон.

Другой союзник продавцов смерти - группа ресторанов, которые жалуются, что стали нести убытки после введения запрета на курение в закрытых общественных местах. Их интересы защищаются в рамках дебатов на правительственном уровне главой Национальной Ассоциации Ресторанов и Развлекательных Заведений, Анетой Засавицки. Она требует внесения поправок в Закон 278 так, чтобы было позволено курить в закрытых и полностью изолированных пространствах.

Список этих союзников табачной промышленности можно найти в презентации заместителя Министра здравоохранения, Алены Сербуленко, проведенную на заседании Национального координационного совета по борьбе в области контроля табака.

С другой стороны, врачи требуют безусловного выполнения Антитабачного Закона. Петиция на данную тему была подписана всеми 400 врачей и ассистентов Кишиневского Онкологического Института. Они напоминают людям, что курение является основной причиной рака легких, который убивает миллионы людей по всему миру. По данным Министерства Здравоохранения, в Молдове зарегистрировано около 6000 случаев смерти в год из-за болезней, вызванных курением.

По официальным данным, 25,3% взрослого населения Молдова курит. 70% потребителей табака начали курить в возрасте до 18 лет.

Табачная промышленность атакует из-под земли, по той же схеме, во всем мире

Та же тактика применяется в Румынии, где также был принят закон, запрещающий курение в закрытых общественных местах. На этой неделе, проект закона, который направлен на ампутацию данного закона, был направлен в Комитет по Правам Человека, после того, как Сенат молчаливо одобрил поправку, в соответствие с которой курение было бы возможно практически в любом закрытом общественном пространстве. Палата Депутатов должна принять решение. Нигде в Конституции Румынии или какого-либо закона не закреплено право курить, но предложение о внесении изменений в закон рассматривает курение в закрытых общественных местах именно в этом ключе. Комиссия по Правам Человека в рамках Палаты Депутатов высказала, однако, негативное мнение по изменению антитабачного закона и выдала положительное заключение, которое возвращает Санитарную Инспекцию в координирование Министерства Здравоохранения. Оба закона были отправлены в Комиссию по вопросам здравоохранения. Другими словами, риск остается.

В Молдове, странности, связанные с новым антитабачным законом, случаются одна за другой. Хотя курение запрещено на троллейбусных станциях, муниципальные власти установили на станциях мусорные баки с пепельницами.

Еще одна странность, что доказывает некоторые скрытые политические цели, была открыта недавно Report.md в рамках журналистского расследования - компания с ограниченной ответственностью, специализирующихся на сбыте кабинок для курения был зарегистрирован сразу же после принятия закона о запрете курения в закрытых общественных местах.

96% помещений соответствуют Закону 278

В период с 23 сентября по 6 ноября 2016 года волонтеры ряда общественных организаций и гражданских активистов провели мониторинг кафе, баров и ресторанов Кишинева и Бэлць, чтобы проверить, как соблюдается антитабачный закон. В исследовании установлено, что большинство помещений общественного питания соответствуют закону и вывесили на входе, в самом видном месте, знак о запрете курения в помещении.

Михаела Сырбу

*Данный материал опубликован в рамках проекта «Укрепление потенциала СМИ в Республике Молдова в решении проблем по разрешению конфликтов», который реализуется при финансовой поддержке Канадского Фонда Местных Инициатив.

Articolul anterior

Inguss Kalniņš: O reformă autentică se face cu oameni integri

Articolul următor

Krasnoselski și „vițelul de aur” moștenit de la Șevciuk