Inuman   Chișinău    

A specula cu tragedia siriană în scop politic este criminal

Tragedia siriană a fost motiv de speculă electorală la ultimele alegeri prezidențiale din Republica Moldova. Presa controlată politic a transformat refugiații sirieni în sperietoare pentru moldoveni.

Minciuna despre aducerea a 30 000 de sirieni în Republica Moldova, în cazul victoriei în alegeri a candidatului anti-oligarhic, Maia Sandu, a fost răspândită ostentativ de instituțiile de presă controlate de oligarhul Vlad Plahotniuc și de cele care l-au susținut în alegeri pe candidatul pro-rus, Igor Dodon. În Moldova există refugiați sirieni. Ei s-au încadrat în câmpul muncii, duc o viață normală, sunt recunoscători Moldovei pentru găzduire și nu prezintă nici un pericol pentru siguranța națională.

Conform datelor statistice, oferite de șeful Direcției azil și integrare din cadrul Biroului Migrație și Azil (DAIBMA), Iulian Popov, în procedura sistemului de protecție și azil, în 2015, se aflau  552 de persoane, între care: 119 solicitanți de azil, 151 de refugiați și 282 beneficiari de protecție umanitară.

Deși, numărul solicitanților de protecție crește de la an la an, Iulian Popov susține că această creștere este lentă și nu reprezintă vreun pericol pentru securitatea populației și a țării. Dacă raportăm aceste 552 de cereri la numărul total al populației Republicii Moldova, vedem că  numărul refugiaților nu reprezintă nici o zecime din numărul populației. Pentru comparație: în unele țări din Europa, numărul refugiaților constituie 8 - 10% din numărul total al populației.

Iulian Popov ne-a asigurat că motive de panică nu există, mai ales că refugiații care vin în Moldova pentru a beneficia de protecție, sunt verificați de mai multe instituții, inlusiv de Interpol, dar și de serviciile naționale specializate.

În cazul în care se depistează că solicitantul a comis anterior vreo crimă pe teritoriul altui stat și că prezintă pericol, cererea sa este respinsă: „Conform legislației moldovenești, persoanele care reprezintă vreun pericol pentru securitatea țării sunt respinse – lor nu li se acordă statut de refugiat sau protecție umanitară”, a precizat Iulian Popov.

Potrivit lui, isteria legată de refugiați este una artificial creată de o anumită parte a presei cu scop de manipulare. Mai mult, el a subliniat că „Moldova nu este o țară de interes pentru emigranți, deoarece este o țară săracă, cu o economie slabă”. „Emigranții vor să ajungă în țări dezvoltate ca Suedia, Germania. Moldova nu este interesantă pentru ei, deoarece nu le oferă indemnizații. Dar Moldova le oferă oportunități. În Moldova, refugiații sunt puși la muncă din start, sunt stimulați să fie activi, pentru a-și asigura un anumit nivel de viață”.

Legea Nr. 270 din 18.12.2008, privind azilul în Republica Moldova, prevede patru forme de protecție pentru oricare persoană străină:

a) statutul de refugiat – se acordă persoanei atunci când este persecutată, în țara sa de origine,   în baza celor 5 motive stipulate în Convenția privind statutul refugiatului: 1. Pe motiv de rasă, 2. Religie, 3. Apartenența la un grup etnic, 4. Opinie politică, 5. Apartenența la un  grup social.

b) protecţie umanitară – se acordă străinului care nu îndeplineşte condiţiile pentru recunoaşterea statutului de refugiat, dar în a cărui privinţă există motive serioase de a fi supus unui risc real de a suferi vătămări grave, precum condamnări la pedeapsă capitală sau execuție, tortură ori pedepse inumane sau degradante aplicate solicitantului în ţara sa de origine.

c) protecţie temporară – se acordă prin hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, în baza unui raport prezentat de Biroul migraţie şi azil privind necesitatea de acordare a protecţiei temporare a unui număr extrem de mare de refugiați.

d) azil politic – se acordă persoanelor care au deţinut funcţii politice, diplomatice sau de interes public, care sunt persecutate în ţara lor de origine. Cererile prin care se solicită azil politic sunt examinate de către Comisia pentru problemele cetăţeniei şi acordării azilului politic de pe lângă preşedintele Republicii Moldova.

Iulian Popov ne-a spus că direcția pe care o conduce, de fapt, acordă doar două din cele patru forme de protecție: statutul de refugiat șiprotecţia umanitară.

Procedura ordinară de solicitare a azilului începe cu faptul că solicitanții depun o cerere la Direcția azil și integrare. În ea indică motivele pentru care solicită azil, după care, angajații instituției procesează datele lor, incluzându-le în baza de date. Ulterior, cererea este examinată de un consilier de decizie care desfășoară câteva interviuri, dacă e cazul, pentru a-i permite solicitantului să-și expună întreaga sa istorie. La final, consilierul evaluează informațiile (probele) obținute în urma activităților anterioare și adoptă o decizie. Dacă solicitantul nu se încadrează nici într-o categorie de protecție, cererea lui este respinsă.

Decizia de respingere poate fi atacă  în contencios administrativ. Atâta timp cât cazul se află în procedură de examinare în judecată, persoana este considerată solicitant de azil și are dreptul să se afle pe teritoriul Republicii Moldova până când instanța de judecată emite o hotărâre definitivă. Dacă instanța menține decizia inițială a DAIBMA, persoana este obligată să părăsească țara, ori poate să i se acorde statut de refugiat.

Solicitantul de azil este implicat într-o serie de acțiuni menite să-l ajute să se integreze într-o nouă comunitate. În municipiu Chișinău există un centru specializat în problemele refugiaților și încearcă să-i reabiliteze și să le creeze un mediu confortabil pentru trai.

Am discutat și cu directorul Centrului de caritate pentru refugiați (CCR), Djavid Paknehad, despre rolul acestei organizații non-guvernamentale în integrarea deplină  a solicitanților de azil în viața cotidiană din Republica Moldova. Potrivit lui, Centrul de caritate pentru refugiați nu este o simplă instituție: „Este o casă pentru ei. Vin mereu la ceai ori să se întâlnească cu alți refugiați. Învață să lucreze la calculator…”. Au și un specialist care îi ajută să caute un loc de muncă: „Unii se angajează la fabrica de cusut, coase ori calcă haine, alții, care cunosc bine engleza, se angajează în domeniul turismului. Avem și situații când unii refugiați au reușit să-și deschidă chiar mici afaceri în Moldova, oferind locuri de muncă moldovenilor”, a menționat Djavid Paknehad.

Totuși, integrarea lor este una dificilă, necesită timp și implicarea întregii comunități.

                    Incluziune socială / FOTO: AO Asociația pentru abilitarea copilului și familiei „Ave copiii”

Străinii sunt nevoiți să studieze bine cultura, tradițiile și, foarte important, să studieze o limbă cunoscută de majoritatea cetățenilor țării-gazdă. Djavid Paknehad apreciază că moldovenii sunt mult mai toleranți decât alte popoare, iar xenofobia nu le este specifică moldovenilor, mai ales dacă refugiatul este harnic și binevoitor.

„Prin acțiunile pe care le organizăm, vrem să le arătăm cetățenilor moldoveni că refugiații sunt și ei oameni, că nu reprezintă pericol pentru țară. Ei și-au pierdut casa și au nevoie de susținerea noastră. Copiii refugiaților nu au nici un fel de probleme la grădiniță, la școală. În cabinetele medicale, nu sunt stigmatizați – nu li se spune niciodată: „Tu ești refugiat, nu te luăm sau tu ești de culoare ori musulman, nu te vom trata!”. Organizăm diferite competiții sportive, invităm  de Paște părintele de la biserică, vopsim ouăle. În Afganistan, nu se sărbătorește paștele. Îi învățăm tradițiile noastre... La școala de vară, copiii refugiaților au învățat imnul Republicii Moldova – foarte emoționant pentru noi... Au recitat poezii în limba română. Iată cum îi integrăm în societatea noastră”, ne-a spus Djavid Paknehad.

Cei care speculează și adună capital politic pe seama tragediei siriene merită să fie condamnați, nu trimiși în funcții de conducere. Ei nu știu prin ce au trecut acești oameni înainte să ajungă în Republica Moldova sau în alte state. În acest sens, specialiștii Asociației pentru abilitarea copilului și familiei „Ave copiii” au reușit să identifice ororile care au afectat aceste persoane: detenție fără dreptul la un proces de judecată; hărțuire severă din partea autorităților; tortură; asistare la uciderea membrilor familiei sau altor persoane apropiate; bombardamente; luarede ostatici.

Calea până în Republica Moldova a fost marcată de pericole, lipsuri, boli, decese ale membrilor familiei. Moldovenii știu foarte bine ce înseamnă să-ți lași casa, să împrumuți bani ca să poți pleca în străinătate pentru a-ți putea întreține familia. Până a obține regim liberalizat de vize cu UE, zeci de mii sau chiar sute de mii de cetățeni ai Republicii Moldova și-au riscat viața încercând să ajungă ilegal în UE în căutarea unui loc de muncă.

Alexei Colioglo, Liubomir Guțu, Inga Nosatîi

Acest material este publicat în cadrul proiectului "Consolidarea capacității mass media din Republica Moldova în abordarea problemelor privind soluționarea conflictelor”, implementat cu susținerea financiară a Fondului Canadian pentru Inițiative Locale.

---------------------------------------------------------------------------------

Бесчеловечно

Спекулировать сирийской трагедией в политических целях криминально

Сирийская трагедия была причиной спекуляций на последних президентских выборах в Республике Молдова. Политически контролируемые средства массовой информации превратили сирийских беженцев в пугало для молдаван.

Ложь о приезде 30 000 сирийцев в Республику Молдову в случае победы на выборах анти-олигархического кандидата, Майа Санду, было распространено СМИ, контролируемые олигархом Владом Плахотнюком и СМИ, которые поддерживали на выборах про-русского кандидата Игоря Додона. В Молдове есть сирийские беженцы. Они работают, ведут нормальную жизнь, они благодарны Молдове за возможность тут жить и не представляют никакой угрозы для национальной безопасности.

Согласно статистическим данным, предоставленными Главой Управления по вопросам Убежища и Интеграции Бюро по миграции и беженцам, Юлиана Попова, в 2015 году, в рамках процедуры системы защиты и предоставления убежища было 552 человек, в том числе: 119 лиц, ищущих убежища, 151 беженцев и 282 получателей гуманитарной защиты.

Хотя число лиц, ищущих убежища, увеличивается из года в год, Юлиан Попов утверждает, что рост происходит медленно и не представляет никакой опасности для населения и страны. Если сравнить эти 552 заявок в общему числу молдавского населения, мы видим, что число беженцев, составляет даже не одну десятую часть населения. Для сравнения: в некоторых странах Европы, число беженцев составляет 8-10% от общей численности населения.

Юлиан Попов заверил нас, что нет никаких оснований для паники, особенно потому что беженцы, которые приезжают в Молдову, проверяются несколькими учреждениями, в том числе с Интерполом и национальными специализированными службами.

Если обнаруживается, что заявитель ранее совершил преступление в другой стране и представляет опасность, его запрос будет отклонен: "В соответствии с законодательством Молдовы, люди, которые представляют опасность для безопасности страны не допускаются - им не предоставляется статус беженца или гуманитарная защита", сказал Юлиан Попов.

По его словам, истерия, связанная с беженцами создана искусственно некоторыми СМИ в целях манипулирования. Кроме того, он подчеркнул, что "Молдова не является страной интересной для иммигрантов, потому что это бедная страна со слабой экономикой". "Иммигранты хотят попасть в развитые страны, как Швеция, Германия. Молдова не интересна для них, потому что тут не предоставляется социальная помощь. Но Молдова предоставляет им возможности. В Молдове, беженцы изначальна устраиваются на работу, мотивируются быть активными для того, чтобы обеспечить себе определенный уровень жизни."

Закон Нр. 270 от 18.12.2008, по вопросам убежища в Республике Молдова, предусматривает четыре формы защиты для любого иностранного лица:

а) статус беженца - предоставляется, если лицо преследуется в своей родной стране, исходя из 5 причин, предусмотренных в Конвенции о статусе беженцев: 1. На основании расы, 2. Религии, 3. Принадлежность к этнической группе, 4. Политического мнения, 5. Принадлежность к социальной группе.

б) гуманитарная защита - предоставляется иностранцу, который не соответствует требованиям для предоставлении статуса беженца, но в отношении которого имеются серьезные основания считать, что он может подвергаться реальному риску нанесения серьезного вреда, такие как приговор к смертной казни, пытки или наказания, унижающие достоинство применительно к заявителю в его родной стране.

в) временная защита - предоставляется по решению Правительства, по предложению Министерства Внутренних Дел, согласно отчету, представленным Бюро по вопросам миграции и убежища о необходимости предоставить временную защиту чрезвычайно большому числу беженцев.

d) политическое убежище - предоставляется лицам, которые занимали политическую, дипломатическую или позицию общественного интереса, которые преследуются в своей стране происхождения. Заявления запрашивающих политического убежища рассматриваются Комитетом по вопросам гражданства и предоставления политического убежища при Президенте Республики Молдова.

Юлиан Попов рассказал нам, что его Управление, по сути, предоставляется только две из четырех форм защиты: статус беженца и гуманитарную защиту.

Обычная процедура ходатайства о предоставлении убежища начинается с того, что подается заявление в Управление по вопросам убежища и интеграции. В нем указаны причины просьбы о предоставления убежища, после чего сотрудники управления обрабатывают данные, включая их в базу данных. Впоследствии, заявка рассматривается консультантом, который проводит несколько интервью, в случае необходимости, чтобы позволить заявителю рассказать всю свою историю. В конце, консультант оценивает информацию (доказательства), полученную от предыдущей деятельности и принимает решение. Если заявитель по-прежнему не попадает в одну из категорий, запрос отклоняется.

Решение об отказе может быть обжаловано в суде. Пока дело рассматривается судом, лицо считается лицом ищущее убежища и имеет право на пребывание в Молдове пока суд не вынесет окончательное решение. Если суд поддерживает первоначальное решение DAIBMA лицо обязано покинуть страну или может быть предоставлен статус беженца.

Заявитель участвует в серии действий, чтобы помочь ему интегрироваться в новое сообщество. В муниципии Кишинев есть центр, специализирующийся в вопросах беженцев и пытается реабилитировать их и создать комфортные условия для проживания.

Мы разговаривали с директором благотворительного Центра по делам беженцев, Джавидом Пакнехад о роли этой неправительственные организации в полной интеграции лиц, ищущих убежища, в повседневной жизни в Молдове. По его словам, благотворительный Центр по делам беженцев это не просто учреждение: "Это дом для них. Они всегда приходят на чай или чтобы встретиться с другими беженцами. Они учатся работать на компьютере ...". Они имеют возможность обратится к специалисту, который может помочь им найти работу: "Некоторые работают на швейной фабрике, шьют или гладят вещи, а другие, которые знают английский, работают в сфере туризма. Есть ситуации, когда некоторые беженцы смогли даже открыть малый бизнес в Молдове, предоставляя рабочие места молдаванам", сказал Джавид Пакнехад.

Тем не менее, их интеграция проходит трудно, требует много времени и вовлечения всего общества.

Иностранцы вынуждены хорошо изучать культуру и традиции и, самое главное, выучить язык, который понимают большинство граждан принимающей страны. Джавид Пакнехад считает, что молдаване более терпимы, чем другие народы, и ксенофобия не является специфическим качеством молдаван, особенно если беженец трудолюбив и дружелюбен.

"Через действия, которые мы организуем, мы хотим показать молдавским гражданам, что и беженцы люди, которые не представляют опасность для страны. Они потеряли свой дом, и они нуждаются в нашей поддержке. Дети беженцев не имеют никаких проблем в детском саду, в школе. В медицинских кабинетах не клеймят – никогда не говорят: "Вы беженцем, мы вас не примем или вы чернокожий или мусульманин, мы не будем вас лечить." Мы организуем различные спортивные соревнования, приглашаем на Пасху священника, красим яйца. В Афганистане не празднуют Пасху. Мы учим их нашим традициям ... В рамках летней школе, дети беженцев выучили гимн Молдовы - очень эмоционально для нас ... Они читали стихи на румынском языке. Вот как мы помогаем им интегрироваться в наше общество", рассказал нам Джавид Пакнехад.

Те, кто спекулирует и зарабатывают политический капитал за счет сирийской трагедии заслуживает того, чтобы быть осуждены, а не были выдвинуты на руководящие должности. Они не знают через что эти люди прошли, прежде чем прибыть в Молдову или другие страны. В связи с этим, эксперты Ассоциации по расширению прав и возможностей ребенка и семьи "Ave Дети" смогли идентифицировать ужасы, которые повлияли на этих людей: задержание без права на судебное разбирательство; суровые притеснения со стороны властей; пытки; были свидетелями убийства членов семьи или других близких лиц; обстрелы; взятие заложников.

Путь до Молдове был отмечен опасностями, лишениями, болезнями, смертью членов семьи. Молдаване очень хорошо знают, что значит оставить свой дом, занять деньги, чтобы поехать за границу, чтобы обеспечить семью. Для получения безвизового режима с ЕС, десятки тысяч или даже сотни тысяч молдавских граждан рисковали своей жизнью, пытаясь незаконно приехать в ЕС для того чтобы найти работу.

Алексей Колиогло, Любомир Гуцу, Инга Носатый

*Данный материал опубликован в рамках проекта «Укрепление потенциала СМИ в Республике Молдова в решении проблем по разрешению конфликтов», который реализуется при финансовой поддержке Канадского Фонда Местных Инициатив.

Articolul anterior

UPDATE // SUA expulzează 35 de agenți secreți ruși, ca măsură de retaliere față de ingerințele Rusiei în alegerile prezidențiale 

Articolul următor

Germania oferă bani pentru bunăstarea moldovenilor